İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

  • Toplu İş Sözleşmesinin Hazırlanması,
  • Sözleşmenin Feshi ve İşten Çıkarma Konularının Sulh veya Dava Yolu İle Çözümlenmesi,
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına İlişkin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Hakkındaki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi,
  • Hizmet Tespit Davaları,
  • Çalışma Ortamlarının Sağlık Ve Güvenlik Açılarından Yürürlükteki Mevzuata Uyumunun Sağlanması,
  • İş Sözleşmelerinin Hazırlaması ve Yeniden Düzenlenmesi,
  • Tutanak, Savunma İstem Yazıları, İhtar ve Fesih Bildirimlerinin Hazırlanması,
  • Sendikal Faaliyetler İle İlgili İhtilafların Çözümlenmesi,
  • İşçi ve İşveren Arasındaki Tüm İhtilafların Çözümü,
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü.